Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

Z uwagi na brak specjalistycznego cywilnego przeszkolenia w Polsce istnieje zapotrzebowanie na inżynierów kryminalistyków posiadających pożądane przez pracodawców umiejętności. Na rynku pracy poszukuje się pracowników wykwalifikowanych zarówno w dziedzinie poszczególnych metod kryminalistycznych, jak również w zakresie nauk szczegółowych, których kryminalistyka jest częścią. Przestępczość jest nierozerwalnie związana zarówno z działalnością człowieka, jak i rozwojem technologicznym, nie ulega zatem wątpliwości, że kryminalistyka należy i będzie również w przyszłości należeć do dziedzin, których istnienie i rozwój będą miały wysoki priorytet społeczny i naukowy.

Jako nauka, kryminalistyka zajmuje się śladami pozostawionymi przez przestępcę na miejscu zdarzenia, na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, badania i wykorzystania w charakterze dowodu. Jest nauką praktyczną, posiadającą własną metodę i zakres badawczy. Jednocześnie stanowi pewną część wyodrębnioną z nauk sądowych i policyjnych stąd program zajęć na Kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce obejmuje zarówno przedmioty szczegółowe, takie jak informatyka śledcza czy chemia sądowa jak również nauki policyjne czy sądowe, których pierwotnym i zasadniczym przeznaczeniem jest służenie śledztwu i procesowi karnemu, a które jako takie nie wyspecjalizowały się w odrębne dziedziny.

Podczas pierwszych dwóch semestrów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki, jak również niezbędną podstawę z zakresu przedmiotów inżynierskich. Podczas kolejnych pięciu semestrów studenci pogłębiają wcześniej zdobytą wiedzę, a wybierając przedmioty obieralne kształtują swój profil edukacyjny i umiejętności praktyczne na potrzeby rynku pracy, gdyż przedmioty obieralne są opracowywane we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Partnerstwo:

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Służba Kontrwywiadu Wojskowego

Ścieżki kształcenia:

Analityka kryminalistyczna: Absolwent posiada kompetencje z zakresu nauk przyrodniczych, toksykologii oraz nowoczesnej analityki wykorzystywanej w laboratoriach kryminalistycznych, toksykologicznych i diagnostycznych. Dysponuje wiedzą o profilu chemiczno-biologicznym oraz wykazuje się znajomością ultraczułych metod analitycznych. Nabyte kompetencje umożliwiają absolwentom nawiązanie współpracy z laboratoriami dysponującymi odpowiednim sprzętem oraz stwarzają znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, ale także w firmach biotechnologicznych, konsorcjach typu "Biocentrum" i wyższych uczelniach oraz instytutach badawczych w kraju i w Europie.

Analityka śledcza: Absolwent posiada wiedzę i kompetencje w zakresie identyfikacji źródeł informacji przetwarzanych w krajowych i międzynarodowych systemach bazodanowych wspierających system bezpieczeństwa wewnętrznego RP. Zna kategorie i cel analizowania informacji przetwarzanych w rządowych rejestrach bazodanowych oraz systemach prowadzonych przez służby „policyjne”. Rozumie pojęcie koordynacji i informacji w obszarze bezpieczeństwa. Absolwent posiada praktyczne umiejętności w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania najnowszych zaawansowanych narzędzi analitycznych wspierających analizę informacji a także w zakresie eksploracji i wizualizacji danych. Absolwent prawidłowo interpretuje informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń oraz bezpieczeństwa i ochrony danych. Absolwent potrafi samodzielnie opracować dokumentację ochrony danych osobowych, zna wytyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie tworzenia dokumentacji ochrony informacji niejawnych w procesie akredytacji systemów teleinformatycznych.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci mogą pracować jako analitycy danych, specjaliści od odzyskiwania danych, audytorzy, integratorzy technologii, pracownicy kancelarii tajnych, a także technicy kryminalistyczni i pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych, funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych. Ponadto absolwenci mogą być zatrudniani jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego.

Osoba chętna do podjęcia studiów powinna wykazywać zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, a w szczególności związanymi z informatyką śledczą. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie i praktyka, choćby amatorska w dziedzinie programowania.

Zapoznaj się ze szczegółową charakterystyką kierunku i programu studiów.

Prezentacja nt kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce

Ulotka nt kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce