Praktyki studenckie

PRAKTYKI WAKACYJNE (po III roku)
Dot. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Informacje ogólne

Zorganizowanie praktyki wakacyjnej leży w gestii każdego studenta. Poszukiwanie odpowiedniej firmy należy przeprowadzić najpóźniej do końca kwietnia danego roku. W przypadku niemożności znalezienia miejsca do odbycia praktyki, należy zgłosić się do opiekuna praktyk w Katedrze Informatyki, dr inż. M. Żabińskiej. Starosta roku zobowiązany jest przygotować listę osób, którym nie udało się znaleźć praktyki. Osoby takie będą miały możliwość skorzystania z istniejących ofert (liczba ofert ograniczona).

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki w przypadku pracy w zawodzie: a) w kraju (np. podczas semestru), b) za granicą (w czasie wakacji –np. praca/praktyka/staż/praktyka ERASMUS +).

Procedura zaliczenia praktyki

W terminach: A) studenci studiów stacjonarnych – 1wszy tydzień września B) studenci studiów niestacjonarnych (do końca semestru zimowego) należy dostarczyć do opiekuna praktyk (za pośrednictwem starosty roku) następujący dokument:
 
Pismo wystawione przez firmę (kserokopia lub jeden egzemplarz tego pisma zostaje u opiekuna praktyk) stanowiące podstawę zaliczenia praktyki przez studenta.