Praktyki studenckie

Praktyki studenckie po III roku studiów

(Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Informacje ogólne

Wszystkie sprawy związane z organizacją obowiązkowej praktyki student załatwia samodzielnie, a mianowicie:

wybór miejsca praktyki oraz stosowne uzgodnienia w danej instytucji (w przypadku wątpliwości, czy dane miejsce praktyki i stanowisko jest zgodne z wymaganiami praktyki, należy je zweryfikować mailowo z Opiekunem Praktyk)

zakwaterowanie w akademiku w okresie praktyki (jeśli konieczne).

Praktyka powinna trwać minimum 4 tygodnie.

Na okres praktyki wymagane jest posiadanie ubezpieczenia NNW.

Studentowi zatrudnionemu przez dowolny podmiot gospodarczy można zaliczyć wykonywaną pracę na poczet praktyki.

 

W przypadku niemożności znalezienia miejsca do odbycia praktyki, należy zgłosić się do opiekuna praktyk w Instytucie Informatyki, dr. inż. Rafała Wcisło - wcislo@agh.edu.pl. Instytut Informatyki oferuje miejsca pracy przy projektach naukowych, ich liczba jest jednak ograniczona. Oferty można znaleźć tutaj: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/badania-i-rozwoj/oferty-praktyk.

Zaliczenie praktyki

Warunkiem zaliczenia obowiązkowej praktyki jest dostarczenie dwóch dokumentów:

  1. Karty oceny praktykanta (1 strona)

student wypełnia tylko kilka pierwszych linijek

liczba wpisanych godzin to minimum 160.

  1. Potwierdzenia odbycia praktyki (2 strony, trzecia strona to objaśnienia - proszę jej nie drukować)

wypełnia student

wypełnia opiekun praktyki w instytucji

można wypełnić po polsku albo po angielsku.

Wzory dokumentów można pobrać ze strony Wydziału: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-stacjonarne-1-i-2-stopnia/dokumenty-do-pobrania.

 

Student, który przygotuje ww. dokumenty, proszony jest o:

przysłanie mailem na adres wcislo@agh.edu.pl skanów lub czytelnych zdjęć dokumentów - pozwoli to na szybkie ocenienie ich kompletności i poprawności, a następnie, jeśli wszystko jest w porządku:

dostarczenie dokumentów do opiekuna praktyk za pośrednictwem sekretariatu Instytutu Informatyki.

Praktyka nie jest zaliczana na ocenę, a jedynie na "zal".

Termin zaliczenia

Przedłożenie wymaganych dokumentów musi nastąpić przed końcem części poprawkowej sesji egzaminacyjnej, wyznaczonej przez zarządzenie Rektora w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego. Jednak ze względu na konieczność weryfikacji dokumentów, proszę dostarczać je nie później niż 2 tygodnie przed wspomnianym końcem sesji.