Komputerowe modele złożonych procesów (np. biologicznych)

Komputerowe modele złożonych procesów oraz metody uczenia maszynowego i ekstrakcji wiedzy

Badania koncentrują się na dwóch kategoriach zagadnień:

komputerowych modelach złożonych procesów (np. biologicznych),

metodach uczenia maszynowego i ekstrakcji wiedzy.

Pomimo różnic w klasycznym rozumieniu tych zagadnień są one ze sobą ściśle powiązane. Modelowanie kojarzy się z procesem kreowania przez obserwatora abstrakcyjnych modeli rzeczywistości, ich realizacji w wirtualnej przestrzeni „obliczeniowej”, walidacji poczynionych założeń oraz wyjaśniania i predykcji zdarzeń. Proces modelowania składa się z serii podprocesów takich jak: obserwacja (pomiar) rzeczywistego świata, selekcja i ekstrakcja informacji, klasyfikacja, generowanie hipotez, formułowanie praw i reguł, wreszcie tworzenie modeli teoretycznych i obliczeniowych oraz asymilacja danych rzeczywistych. Implementacja modelu w środowisku maszyny wieloprocesorowej czy przestrzeni obliczeniowej metakomputera (grid computing) wraz z analizą otrzymanych rezultatów i ich wizualizacją związana jest z aktualną technologią przetwarzania informacji. Powyższe procedury zamknięte w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego tworzą trójkomponentowy schemat ekstrakcji i generacji wiedzy, w którego skład wchodzą: eksperyment, teoria i symulacja komputerowa.

Metody uczenia maszynowego stanowią ważny element procesu modelowania. Integrują one otoczenie z obserwatorem i rzeczywistymi danymi. Metody uczenia maszynowego umożliwiają percepcję rzeczywistości tzn. transformację postrzeganych obiektów, sposobów ich ewolucji i wzajemnego oddziaływania, w formalizm modelu matematycznego. Pozwalają także na selekcję i ekstrakcję informacji użytecznej oraz na generowanie wyspecjalizowanych modeli predykcyjnych.

Keywords: modelowanie, uczenie maszynowe 

Kontakt: Prof. Witold Dzwinel

E-mail: dzwinel@agh.edu.pl

Zespół badawczy: CSG

Kierownik Zespołu: Prof. Jacek Kitowski

Strona www zespołu: www.icsr.agh.edu.pl