FAQ

 

W jakim terminie i gdzie uzyskam zaświadczenie o studiowaniu?

- Student otrzymuje zaświadczenie o studiowaniu bezpośrednio w Dziekanacie danego kierunku studiów. Zaświadczenie na ustną prośbę studenta wystawiane jest „ od ręki”.

 

Czy dyplom muszę odebrać osobiście?

- Nie, osoba trzecia może to zrobić jeśli jest do tego upoważniona.

 

Czy można wysłać dyplom pocztą?

- Dyplom może być wysłany pocztą, na podstawie podania kierowanego do odpowiedniego Prodziekana, ze wskazaniem adresu wysyłki.

 

W jakim terminie po obronie mogę spodziewać się dyplomu?

- Dyplom jest wydawany do 30 dni od dnia obrony w Dziekanacie.

 

Jakie są obowiązki starostów roku lub grupy?

- W ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć dydaktycznych starosta jest zobowiązany do nawiązania kontaktu z opiekunem roku danego kierunku.

- Ustalanie terminów egzaminów w porozumieniu z prowadzącym w ciągu pierwszego miesiąca od rozpoczęcia zajęć z danego przedmiotu.

- Komunikacja: prowadzący zajęcia – grupa (nagłe wypadki, odwołania zajęć, przekazanie informacji/materiałów z zajęć.)

 

Gdzie mogę znaleźć materiały do nauki?

- Materiały do nauki, takie jak prezentacje czy literatura, są zazwyczaj udostępniane przez prowadzącego zajęcia. Warto także korzystać z Biblioteki Głównej AGH oraz innych źródeł naukowych.

 

Jak dołączyć do organizacji studenckich?

- Informacje o organizacjach studenckich znajdziesz na stronie Wydziału lub Uczelni. Zazwyczaj organizowane są również wydarzenia rekrutacyjne na początku semestru.

 

Co to jest suplement do dyplomu? 

- Jest to wykaz wszystkich przedmiotów wraz z uzyskanymi ocenami z całości studiów.

 

Jak mogę zmienić grupę lab/proj/audyt?

- Skontaktować się z Dziekanatem swojego kierunku.

 

Nie ma mnie na liście z dane przedmiotu, co mam zrobić?

- Zgłosić się do Dziekanatu w celu dopisania do przedmiotu.

 

Mam przekroczony deficyt punktów ECTS, co mogę zrobić w tej sytuacji?

- Można złożyć podanie o urlop okolicznościowy.

 

Kto może zostać promotorem pracy dyplomowej?

- Praca dyplomowa może zostać zrealizowana u osoby posiadającej stopień co najmniej doktora.

 

Jak znaleźć temat pracy dyplomowej?

- Zwykle lista możliwych do wyboru promotorów i proponowanych tematów prac do zrealizowania udostępniana jest przed semestrem, w którym kończą się studia. Jeśli żaden z proponowanych przedmiotów nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz wybrać obszar, w którym chcesz realizować swoją pracę i znaleźć osobę, która zgodzi się ją poprowadzić. W przypadku braku sprecyzowania tematu, konsultacje z promotorem mogą pomóc podjąć decyzję.

 

Czy mogę uczęszczać na dodatkowy kurs języka obcego oprócz podstawowego?

- Tak, na podstawie podania kierowanego do Studium Języków Obcych.

 

Ile wynosi opłata za wykonanie nowej legitymacji?

- Opłata za wykonanie duplikatu legitymacji wynosi 33 zł.

 

Czy mogę odbyć obowiązkowe praktyki we wcześniejszym terminie?

- Tak, na podstawie złożonego podania o zmianę terminu odbycia praktyki pozytywnie zaopiniowanego przez Opiekuna praktyk i Prodziekana kierunku.

 

Czy mogę przystępować do zaliczenia zajęć nieograniczoną ilość razy?

- Nie. Student ma prawo przystąpić do zaliczenia w terminie podstawowym, przypadającym na koniec zajęć w danym semestrze oraz do zaliczenia w nie więcej niż dwóch terminach poprawkowych, chyba że ich przeprowadzenie jest niemożliwe z uwagi na uwarunkowania technologiczne danych zajęć. Zasady przeprowadzania zaliczeń określa sylabus danego przedmiotu.

 

Czy mogę przystąpić do egzaminu pomimo braku uzyskania zaliczenia zajęć?

- Nie. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest obowiązek uzyskania przez niego zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach danego modułu zajęć. Ponadto, warunki dopuszczenia do egzaminu określone są w sylabusie modułu zajęć.

 

Jakie na Wydziale działają koła naukowe?

- Koło naukowe BIT

- Koło naukowe Zeroday

 

Jakie dodatkowe wydarzenia są organizowane na Wydziale?

- Studencki festiwal informatyczny

- AGHacks

- Festiwalu Innowacji Studenckich - IT is ME