Perspektywy po studiach

Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej, Centrum Karier AGH prowadzi systematyczny monitoring losów zawodowych absolwentów AGH. Poniżej prezentujemy dane dotyczące absolwentów kierunku Informatyka:

Monitoring edukacyjno-zawodowy absolwentów

Kontynuują studia magisterskie na tym samym kierunku 

Podję(ły)li pracę zgodną z kierunkiem jeszcze w trakcie studiów  

Otrzymali więcej niż jedną propozycję zatrudnienia

Deklarują zgodność pracy z wykształceniem

Podjęliby ponownie decyzję o podjęciu studiów na Kierunku Informatyka AGH

Znalazło pracę w ciągu 1-go miesiąca od daty ukończenia studiów a pozostali w ciągu 3-ech pierwszych miesięcy

 

    • •  Wszyscy ankietowani twierdzą, iż wykorzystują wiedzę zdobytą podczas studiów w pracy.

    • •  Najpopularniejszą formą zatrudnienia absolwentów była umowa o pracę.

Sprawdź jak kształtują się wynagrodzenia w branży IT.