System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy

O projekcie

    Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie systemu typu active-safety, który będzie zwiększać bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu i całego systemu drogowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie instalowanego w samochodzie systemu monitorowania zachowania kierowcy pojazdu, który w czasie rzeczywistym będzie weryfikować zgodność obserwowanych zachowań z modelem danego kierowcy. Pozwoli to na wykrycie sytuacji, w których kierowca wykonuje akcje odbiegającą od typowego zachowania w danej sytuacji. W takiej, wyjątkowej sytuacji system będzie generował stosowne ostrzeżenia lub automatycznie reagował, zapobiegając powstaniu sytuacji niebezpiecznej.
Unikatową cechą systemu będzie oparcie wykrywania anomalii o model indywidualnego kierowcy.
Istniejące rozwiązania typu active-safety (wykrywanie nieplanowane] zmiany pasa, aktywny tempomat, automatyczne hamowanie przed przeszkoda) działają w oparciu o stałe i wspólne dla wszystkich kierowców parametry. Przeprowadzone przez nasz zespół badania podstawowe w tej dziedzinie wykazały, że różnice w sposobie prowadzenia pojazdu pomiędzy poszczegóInymi kierowcami są bardzo znaczące. W tej sytuacji opieranie działania o wspólne dla wszystkich kierowców parametry wymusza stosowania wartości bardzo zachowawczych. Skutkuje to nadwrażliwością działania i zgłaszaniem sytuacji wyjątkowych zbyt wcześnie, często w sytuacjach, które kierowca samodzielnie obsłużyłby poprawnie. Takie zachowanie może powodować ignorowanie ostrzeżeń lub wyłączanie systemu przez kierowcę.
Proponowane rozwiązanie będzie alarmowało kierowcę jedynie w sytuacji, gdy zachowanie odbiega od jego własnego modelu. Dzięki temu możliwe będzie poprawienie jakości wykrywania anomalii. Sytuacje analizowane przez system nie będą się ograniczały jedynie do bezpośrednich zagrożeń. Wykrycie anomalii w zachowaniu podczas wykonywania typowego manewru także może pozwolić na zdiagnozowanie zmęczenia czy rozkojarzenia kierowcy zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji.

    Zastosowana metoda badawcza/metodyka

W ramach fazy koncepcyjnej planuje się opracowanie dokumentacji systemu zarówno na poziomie technologicznym jak i na poziomie biznesowym (funkcje, możliwości zastosowania i rozwoju - do ewaluacji przez handlowców i inne osoby pracujące w biznesie). Dokumentacja zostanie przygotowana przez pracowników AGH i skonsultowana przez współpracujące jednostki biznesowe z branży automotive.
Następnie przy współpracy wybranej firmy konsultingowej planuje się przeprowadzenie badania rynku w celu opracowania strategii biznesowej dot. lokalizacji niszy rynkowej i modelu sprzedaży.
W ramach fazy koncepcyjnej planuje się również opracowanie strategii ochrony praw autorskich i praw pokrewnych związanych z przygotowaniem produktu do wprowadzenia na rynek. Ze względu na charakter produktu (oprogramowanie), zamiast występować o patent planuje się przeprowadzenie konsultacji prawnych, które umożliwią opracowanie strategii ochrony produktu w postaci tajemnicy przedsiębiorstwa (secret know-how).
Zakończona sukcesem faza koncepcyjna przygotuje produkt do opracowania w ramach fazy badawczo-rozwojowej, w której zostanie opracowany i przetestowany funkcjonalny prototyp, a następnie przygotowany do wdrożenia na rynku we współpracy z partnerem biznesowym.

   Powiązanie wyników badań podstawowych z możliwością ich wdrożenia w praktyce gospodarczej i społecznej

Przeprowadzone w ramach projektu bazowego eksperymenty z udziałem 15 kierowców pozwoliły na skonstruowanie unikatowego zbioru danych. Dane te zostały wykorzystane do wykazania, ze możliwe jest rozróżnienie poszczególnych kierowców na podstawie uzyskanych w ten sposób pomiarów. Na ich podstawie opracowana została także metoda modelowania zachowań kierowców. Opracowane modele kierowców reprezentują rzeczywiste sekwencje zachowań i pozwalają na wyznaczanie stopnia zgodności obserwowanych zachowań z zapisanymi wcześniej sekwencjami.
Wynikami projektu w zakresie modelowania i symulacji indywidualnych zachowań kierowców zainteresowane są międzynarodowe korporacje z branży motoryzacyjnej: Delphi Automotive LLP oraz FEV Motorentechnik GmbH.

Strona www:

Facebook:

Twitter:

Kontakt: Wojciech Turek

E-mail: wojciech.turek@agh.edu.pl