System jakości kształcenia

Dobre praktyki i podnoszenie jakości kształcenia 

Jak dbamy o wysoką jakość kształcenia na Wydziale Informatyki? 

 Wspieramy zaangażowanie dydaktyków 

Nasi dydaktycy biorą udział w kursach podnoszących kwalifikacje zakresie nowoczesnych technik kształcenia (Wydział uczestniczył w dwóch projektach POWER). Rokrocznie nasi wykładowcy i prowadzący ćwiczenia nominowani są do Lauru Dydaktyka AGH, Rektorskiej Nagrody Dydaktycznej, są również promotorami prac nagradzanych w Diamentach AGH. Osiągnięcia dydaktyczne dokumentowane są przez wszystkich pracowników w dedykowanym, zarządzanym centralnie systemie informatycznym. Jest to podstawą do wystąpienia o wszelkie nagrody na poziomie Uczelni 

Słuchamy naszych studentów 

Raz na semestr organizujemy spotkania ze studentami, m.in. członkami WRSS, w czasie których dyskutujemy zawartość sylabusów i programów kształcenia. Pozwala nam to poznać perspektywę studencką a przedstawicielom studentów uzyskać realny wpływ na przebieg studiów. Prodziekan ds. Kształcenia, dr inż. Marek Gajęcki prowadzi na pierwszym roku szkolenie dla starostów dotyczące kontaktu ze studentami i przekazywania ważnych informacji dotyczących dydaktyki. Dzięki temu zachowujemy ciągły kontakt przez wybranych przedstawicieli społeczności studenckiej.  

Studenci uczestniczą również aktywnie w organizacji zapisów na poszczególne grupy laboratoryjne, aby dostosować godziny oferowanej przez nas dydaktyki do swoich preferencji czasowych. 

W sprawach związanych z egzaminami, zaliczeniami czy dydaktyką studentów wspiera także Wydziałowy Studencki Doradca ds. Dydaktycznych. 

Rozwijamy relacje biznesowe 

Utrzymujemy stały kontakt z przedstawicielami biznesu - Radą Społeczną Wydziału Informatyki AGH, stowarzyszeniami branżowymi, takimi jak Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa oraz wiodącymi firmami z branży IT działającymi w Polsce. Środowisko biznesowe wspiera nas konsultacją wybranych zmian w naszych programach kształcenia, w celu utrzymania profilu absolwenta na poziome atrakcyjnym dla rynku pracy. Dzięki kontaktom z organizacjami branżowymi i firmami organizujemy również wiele bezpłatnych wydarzeń edukacyjnych dla naszych studentów (m.in. Festiwal Innowacji Studenckich IT is ME, AGH Cyber Kampus, wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z firm IT). 

Badamy poziom kształcenia 

Ankietyzacja centralna przeprowadzana jest po zakończeniu zajęć każdego semestru. Studenci oceniają każdy przedmiot, formę zajęć i wszystkich prowadzących, z którymi mieli zajęcia. Ankiety są integrowane i wstępnie przetwarzane przez obsługę techniczną a następnie przesyłane do UZJK (Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia) dla właściwej dyscypliny. Opiekun kierunku z ramienia UZJK który analizuje wyniki ankiet pod kątem ewentualnych naruszeń  - np. zapisów sylabusa. 

Akredytacje i wyróżnienia dla Wydziału

1. Akredytacje KAUT i certyfikaty EUR-ACE® Label

 

  Kierunek Informatyka (I i II stopień) – 2023 

  Kierunek Informatyka-Data Science (II stopień) – 2023  

Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT), powołana przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 17 lutego 2001 roku jest upoważniona do dokonywania akredytacji kierunków wyższych uczelni technicznych. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele 25 uczelni.

EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer) to program akredytacji potwierdzający wysoki poziom i zgodność z przyjętymi w Europie normami oraz zasadami dotyczącymi jakości w kształceniu na poziomie uniwersyteckim. Dzięki akredytacji uczelnia zyskuje potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia inżynierów oraz tego, że nauczanie jest prowadzone zgodnie ze standardami ustanowionymi przez organizacje zawodowe. Studenci mogą mieć pewność, że programy posiadające EUR-ACE® Label spełniają międzynarodowe standardy i są rozpoznawane przez pracodawców w Europie. Pracodawcy z kolei uzyskują zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy, rozumienia i umiejętności praktycznych są zgodne ze międzynarodowymi standardami w zakresie kształcenia inżynierów. 

2. Ocena PKA

  Ocena wyróżniająca - Kierunek Informatyka (I i II stopień) – 2011, 2018 

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) jest pierwszą, niezależną instytucją działającą w ramach polskiego systemu szkolnictwa wyższego na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych tworzących ten system, uprawnioną do dokonywania oceny spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jego jakości na studiach I i II stopnia.  

 

Ocena wyróżniająca jest nadana jednostkom wyróżniającym się wysokim poziomem i wzorową organizacją prowadzonej działalności dydaktycznej i naukowej, dobrą bazą materialną, zakresem i charakterem współpracy międzynarodowej, wybitną kadrą o uznaniu krajowym i międzynarodowym oraz oferującym studentom udział w studiach i programach międzynarodowych, a także stwarzającym warunki do rozwoju ich aktywności naukowej. 

3. Kategoria Naukowa

  Kategoria Naukowa A – Dyscyplina Informatyka – 2023 

 

Obowiązkową ocenę działalności naukowej przeprowadza Komisja Ewaluacji Nauki, ostatecznie zatwierdza ją minister. Od wyników ewaluacji zależy, czy dana placówka utrzyma/uzyska uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. Ocena wpływa również na wysokość subwencji przekazanych z budżetu państwa. 

 

Komisja Ewaluacji Nauki przyznaje kategorię A (bardzo dobry) jednostkom reprezentującym wysoki poziom w odniesieniu do standardów międzynarodowych, według poniższych kryteriów: 

 • Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej; 
 • Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych; 
 •  Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. 

4. Ranking Studiów Technicznych "Perspektywy" 

  2 miejsce - Kierunek Informatyka (mgr inż.) – 2018, 1010, 2021, 2022, 2023 

  1 miejsce – Kierunek Informatyka (mgr inż.) – 2019 

 

1 miejsce w kształceniu specjalistów na kierunkach IT – AGH – 2014, 2015 

 

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Każdego roku „Perspektywy” oceniają kilkadziesiąt grup kierunków studiów w kilku dziedzinach. 

 

Powtarzany rokrocznie wysoki wynik Informatyki potwierdza poziom i jakość kształcenia oraz nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Przy ocenie kierunków brano pod uwagę następujące kryteria: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, potencjał dydaktyczny, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie oraz kryteria dodatkowe. 

Wybrane nagrody i wyróżnienia dydaktyczne

Medal Komisji Edukacji Narodowej

  prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski

  prof. dr hab. inż. Grzegorz Dobrowolski

  prof. dr hab. inż. Robert Schaefer

  dr hab. inż. Maciej Malawski

  dr hab. inż. Piotr Nawrocki

  dr hab. inż. Maciej Paszyński

  dr hab. inż. Leszek Siwik

  dr hab. inż. Tomasz Szydło

 

  dr hab. inż. Bartłomiej Śnieżyński

  dr hab. inż. Wojciech Turek

  dr inż. Łukasz Czekierda

  dr inż. Jacek Dajda

  dr inż. Robert Marcjan

  dr inż. Katarzyna Rycerz

  dr inż. Sławomir Zieliński

  mgr inż. Marek Konieczny 

Diamenty AGH 2023  

  II miejsce 

Szymon Mazurek (WEAIiB) 

Temat pracy: „Epilepsy seizure detection and dynamical brain connectivity via machine learning” 

Promotor: dr hab. inż. Maciej Malawski, prof. AGH (WI) 

  Wyróżnienia 

Wojciech Achtelik (WIEiT) 

Temat pracy: „Analiza danych o natlenieniu tkanek pochodzących z spektroskopii w bliskiej podczerwieni” 

Promotor: dr hab. inż. Maciej Smołka, prof. AGH (WI) 

 

Wojciech Konieczkowicz (WIEiT) 

Temat pracy: „Self-supervised learning for medical diagnosis and imaging” 

Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kwolek (WI) 

 

Julia Machnio (WEAIiB) 

Temat pracy: „MRI data segmentation with deep learning using large-scale computing 

Promotor: dr inż. Tomasz Pięciak (WEAIiB), dr hab. inż. Maciej Malawski,  

prof. AGH (WI) 

Rektorska Nagroda Dydaktyczna 2023

  mgr inż. Michał Idzik 

Laur Dydaktyka AGH

Nominowani w edycji 2023: 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko – w kategorii  

dr inż. Katarzyna Rycerz – w kategorii Promotor 

mgr inż. Michał Idzik – w kategorii Prowadzący Ćwiczenia 

Osoby odpowiedzialne za jakość kształcenia na Wydziale Informatyki:

  Prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki – Dziekan WI 

  Dr inż. Marek Gajęcki – Prodziekan WI ds. Kształcenia 

  Dr inż. Anna Zygmunt – Pełnomocniczka Dziekana ds. Dydaktycznych 

  Prof. dr hab. inż. Piotr Nawrocki – Pełnomocnik Dziekana ds. Kształcenia Płatnego 

  Dr inż. Łukasz Czekierda – Pełnomocnik Dziekana ds. Dyplomowania 

  Dr hab. inż. Paweł Topa – Pełnomocnik Dziekana ds. Cyberbezpieczeństwa 

Akty normatywne

  • • Statut uczelni. (link)
  • • Regulamin Studiów. (link)
  • • Regulamin pracy. (link)
  • • Uchwała Senatu 14/2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (link)
  • • Uchwała Senatu 186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (link)
  • • Zarządzenie Rektora nr 29/2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji. (link)
  • • Zarządzenie Rektora 15/2019 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów wyższych. (link)
  • • Zarządzenie Rektora 91/2020 w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. (link)
  • • Uchwała Senatu 125/2023 z dnia 27 września 2023 w sprawie wytycznych w zakresie ustalania programów studiów. (link)
  • • Zarządzenie Rektora nr 43/2023 w sprawie zmiany zarządzenia 91/2020. (link)
  • • Zarządzenie Rektora nr 17/2022 w sprawie zmiany 43/2020 o liczebności grup studenckich. (link)
  • Zarządzenie Rektora nr 8/2024 w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz znoszenia studiów I i II stopnia (z załącznikami). (link)