Narodowe Centrum Nauki prezentuje bazę ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum. Narodowe Centrum Nauki nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy.

Uprzejmie informujemy o nowych warunkach zatrudniania osób na stanowiska typu post-doc: limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora dla aplikujących na te stanowiska kobiet może być przedłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki  Kraków, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stypendysta
Wymagania:

1) Ukończone studia II stopnia (magisterskie) w zakresie Informatyki
2) Doświadczenie w użytkowaniu technologii Docker i Kubernetes
3) Znajomość języka Python
4) Umiejętność pracy w zespole
5) Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych oraz w użytkowaniu pakietów oprogramowania do modelowania hydrologicznego MODFLOW i Hydrus

Opis zadań:

Poniższe zadania związane są z udziałem stypendysty w projekcie „Nowe rozwiązania w zakresie asymilacji i przekazywania danych dla ulepszenia modeli i prognoz hydrologicznych” w ramach międzynarodowego konkursu „CHIST-ERA Call 2019” (CHIST-ERA-19-CES-006)
• Utworzenie oprogramowania umożliwiającego współpracę narzędzi Hydrus i MODFLOW i łączenie modeli hydrologicznych
• Utworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego konfigurowanie i zlecanie symulacji hydrologicznych w modelu współpracy Hydrus i MODFLOW
• Wykonanie wdrożenia stworzonego oprogramowania w platformie Docker i Kubernetes

Typ konkursu NCN: Projekt międzynarodowy – ST
Termin składania ofert: 29 października 2023, 00:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przedmiotem konkursu jest stypendium w wysokości 3500 PLN brutto miesięcznie, wypłacane w miesięcznych transzach w okresie realizacji zadań: 1/11/2023-31/05/2024.

Dodatkowe informacje:

Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych oraz otrzymanych wyróżnień i stypendiów, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach naukowych.

Wymagane dokumenty:
– Podanie;
– CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniu badawczym, publikacjach, referatach na konferencjach, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych, nagrodach, wyróżnieniach itp.);
– List motywacyjny;
– Odpisy dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje;
– Podpisaną „Zgodę na przetwarzanie danych”, po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną” – formularz znajduje się pod adresem: https://www.agh.edu.pl/rodo/prawo/aktualnie-obowiazujace-w-agh-wzory-dokumentow/
Informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).

Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski kandydatów zgodnie z kryteriami zawartymi w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI i przyznaje stypendia naukowe kandydatowi, który otrzyma najwyższą pozycję na liście rankingowej. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia laureata. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 października 2023 r. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kierownikiem projektu. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: balis@agh.edu.pl w terminie do 29 października 2023 podając w tytule „<Imię.Nazwisko> – Konkurs na stypendium naukowe”.

Data dodania ogłoszenia: 2023-10-18 22:19:33
  • 9 miesięcy temu