Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia do programu Erasmus+ będą przyjmowane tylko do 8 kwietnia 2021. Jest to termin nieprzekraczalny, gdyż do 15 kwietnia lista i dokumenty studentów mają się już znaleźć w DWZ do dalszej kwalifikacji w AGH.

Należy dokładnie zapoznać się z zasadami rekrutacji na stronie Erasmus+ AGH.

Studia

Aplikować można do uczelni zgodnie z aktualnym wykazem umów.

W ankiecie rekrutacyjnej w pozycji “planowane studia zagraniczne” można wskazać maksymalnie trzy uczelnie docelowe, w kolejności swoich zaznaczonych na Ankiecie (1.; 2.; 3.) preferencji.

Przed wybraniem uczelni studenci są zobowiązani do:

upewnienia się, że w ofercie uczelni są prowadzone w języku angielskim (lub znać język Kraju goszczącego)   przedmioty zbliżone do naszego programu studiów; porównać syllabusy,

weryfikacji terminu nominacji  w uczelni partnerskiej, a w razie konieczności (np. termin nominacji przed 15 kwietnia) poproszenia Koordynatora umowy o wcześniejszą wstępną nominację.

Wymagane dokumenty i gdzie należy je przesyłać

Na etapie rekrutacji do zgłoszenia wymagane są:

Wypełniona czytelnie (elektronicznie) ankieta rekrutacyjna na studia lub praktyki według wzoru ze strony http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty. Można skorzystać z ankiet w wersji edytowalnej - studia / praktyki stanowiących wzór uzgodniony z DWZ AGH.
(Uwaga: nie wolno zmieniać układu tych dokumentów, może to skutkować odrzuceniem aplikacji !)

Skan certyfikatu językowego (język angielski, opcjonalnie/ dodatkowo: język kraju docelowego)

Powyższe dokumenty dla Umów ERASMUS+ w dziedzinie informatyki koordynowanych przez dr inż. Małgorzatę Żabińską należy przesyłać na adres e-mail kruszec@agh.edu.pl.