Tytuł projektu
„Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym"
Projekt realizowany przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Beneficjent projektu) i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Partner) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Priorytet II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Podziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie Umowy Nr POPC.02.03.01-00-0013/16-00
Okres realizacji projektu: 
1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r.
Celem głównym projektu jest cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych, w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania. Cele szczegółowe to: udostępnienie unikatowej kolekcji książek i czasopism, przybliżenie i upowszechnienie osiągnięć europejskiej techniki i nauki, udostępnienie twórczości naukowej uczelni wyższych, promocja otwartej nauki, udostępnienie wszystkim zainteresowanym  powstałej w ramach projektu otwartej aplikacji internetowej z innowacyjnymi usługami, budowanie świadomości istnienia wartościowych kolekcji wśród odbiorców, którzy nie mieli okazji się z nimi zapoznać lub nie wiedzieli o ich istnieniu, wzrost kompetencji  cyfrowych pracowników wnioskodawców oraz użytkowników zasobów i nowoczesnego systemu oraz wzrost konkurencyjności nauki polskiej i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym.
Projekt skierowany jest do międzynarodowej społeczności akademickiej (pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów), społeczności polskich i zagranicznych instytutów naukowo-badawczych, badaczy, specjalistów (inżynierów architektów, budowniczych, badaczy historii techniki, górnictwa i hutnictwa, bibliofilii, bibliotekoznawców, historyków i kulturoznawców), uczniów (techników i liceów) oraz globalnej społeczności wirtualnej (zbiorowości użytkowników Internetu zainteresowanej dostępem do literatury naukowej).
Efektem realizowanego projektu będzie wzbogacenie nauki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rozwoju nauk technicznych, przyrodniczych, architektury, sztuki, historii i kulturoznawstwa. Realizacja projektu umożliwi dostęp do unikatowych zbiorów bibliotecznych, obejmujących ponad 6000 pozycji książkowych i czasopism.
Wartość projektu: 5 141 615,77 zł
Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 4 136 538,17 zł
  • 3 lata, 5 miesięcy temu