19 października 2023 r. w ramach działań 1, 2, 6, 10 Projektu IDUB uruchomiony zostaje nabór wniosków do II edycji konkursu „Pakiet Habilitacyjny”, którego celem jest wsparcie nauczycieli akademickich posiadającym stopień doktora na przygotowanie się do złożenia wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.

 

Konkurs adresowany jest do osób posiadających już co najmniej 60% dorobku wymaganego do uzyskania habilitacji, którzy są gotowi zobowiązać się do złożenia podania habilitacyjnego nie później niż do 31.10.2025 r.

 

Uzyskane finansowanie można przeznaczyć m.in. na:

  • zmniejszenie obciążenia dydaktycznego (poprzez refundację części wynagrodzenia),
  • miesięczny dodatek do wynagrodzenia w kwocie 2 000 PLN brutto miesięcznie wypłacany przez okres maksymalnie 12 miesięcy,
  • koszty odbycia stażu zagranicznego lub delegacji,
  • zakup aparatury naukowo-badawczej.

 

Do wniosku należy dołączyć „Wykaz osiągnięć naukowych” zgodny ze wzorem dostępnym na stronie RDN.

 

Kwota dofinansowania w 2023 roku: 8 000 000 zł.

Termin składania wniosków: od 19 października do 4 grudnia 2023 r.

  • 8 miesięcy, 3 tygodnie temu