Nowe kierunki studiów podyplomowych

W lipcu 2023 otwieramy zapisy na nowe kierunki studiów podyplomowych Instytutu Informatyki: Podstawy analityki danych w biznesie, Uczenie maszynowe w analityce danych oraz Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych.

Podstawy analityki danych w biznesie to idealny kierunek dla osób, które nie posiadają kompetencji informatycznych a są zainteresowane podjęciem pracy wymagającej znajomości podstaw analityki danych.

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę o analityce danych w zakresie pozwalającym na zrealizowanie kompletnego projektu na potrzeby biznesowe: przygotowanie danych do analizy, eksploracja (wykrywanie asocjacji, korelacji, klasyfikacja i grupowanie), umiejętność zastosowania uczenia maszynowego i Big Data oraz prezentacja otrzymanych rezultatów za pomocą atrakcyjnych dla odbiorcy technik wizualizacji. Absolwent będzie również posiadał umiejętność opracowywania danych marketingowych (i nie tylko) na potrzeby tworzenia prognoz biznesowych i podejmowania decyzji.

Zapisy ruszają 5 lipca.

Studia uczenie maszynowe w analityce danych kierowane są do osób, które posiadają już podstawową wiedzę w zakresie informatyki i analityki danych lub pracują na stanowiskach związanych z szeroko pojętym Data Science.

Studia podyplomowe w szczególności kierowane są do osób zainteresowanych tematyką uczenia maszynowego oraz Big Data, chcących podjąć pracę w międzynarodowych firmach korzystających z rozwiązań opartych na systemach uczących się. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę w zakresie metod wnioskowania statystycznego, baz danych, eksploracji danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego, analizy dużych zbiorów danych, nowoczesnych języków i technik programowania oraz prawnych aspektów analityki danych. Będzie potrafił wykorzystać posiadaną wiedzę do rozwiązywania złożonych problemów z zakresu uczenia maszynowego i analityki danych przez dobór i zastosowanie właściwych metod i algorytmów.

Zapisy ruszają 5 lipca.

Studia podyplomowe Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają nauczycielom różnych specjalności zdobycie uprawnień do nauczania informatyki w szkołach podstawowych i średnich oraz informatycznych przedmiotów zawodowych w technikach. Osobom posiadających takie kwalifikacje pomogą w ich udoskonaleniu i poszerzeniu.

Studia podyplomowe mają na celu przygotować do różnorodnej aktywności twórczej i działań edukacyjnych z wykorzystaniem poznanych narzędzi i środków informatycznych.

Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu nauczycieli w:

wiedzę merytoryczną, niezbędną do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w zawodach szkolnictwa branżowego: technik informatyk, technik programista, technik teleinformatyk;

wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki;

wiedzę praktyczną, poprzez dużą liczbę zajęć ćwiczeniowych i realizowane praktyki.

Start zapisów: 12 lipca.

  • 9 miesięcy, 2 tygodnie temu