Informatyka

Opis kierunku

Kierunek Informatyka na Wydziale Informatyki należy do najbardziej renomowanych kierunków kształcenia w dyscyplinie informatyka w Polsce. Kierunek ten posiada 40-letnią tradycję kształcenia i badań naukowych na poziomie znajdującym szerokie uznanie w kraju i zagranicą.

 Studenci kierunku Informatyka będą znać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych.

 Kierunek Informatyka przygotowuje do prowadzenia badań poprzez rozwijanie umiejętności wykonania eksperymentów i pomiarów, gromadzenia oraz analizy danych, a także formułowania wniosków na tej podstawie.

 Absolwenci posiadają ważne umiejętności społeczne, takie jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja, samodzielność decyzyjna, świadomość następstw podejmowanych wyborów projektowych i realizacyjnych.

 Absolwenci kierunku są uznawani za najlepszych kandydatów do pracy i mogą podjąć pracę zawodową w renomowanych, światowych przedsiębiorstwach z branży IT.

Dla kogo?

Kształcenie na Kierunku Informatyka odbywa się na poziomie studiów 1-go i 2-go stopnia w trybie stacjonarnym. Na trzecim semestrze studiów 1-go stopnia, studenci wybierają jedną z trzech dostępnych ścieżek kształcenia: algorytmiczną, wytwarzania oprogramowania lub algorytmiczno-aplikacyjną. Specjalistyczne ścieżki kształcenia pozwalają na duży stopień obieralności tym samym umożliwiając realizowanie indywidualnych zainteresowań studentów.

Zajęcia na Kierunku Informatyka prowadzone są nie tylko przez pracowników Wydziału Informatyki, ale także gościnnie przez pracowników wiodących firm, dzięki czemu studenci mają bezpośredni kontakt z prężnie rozwijającą się branżą IT. Kształcenie na poziomie studiów 1-go stopnia realizowane jest wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.

Równowaga między wiedzą praktyczną a teorią sprawia, że wiedza, umiejętności i doświadczenie, które zdobywają nasi studenci, są ważnymi aktywami w przyszłej karierze zawodowej.

Zakres tematyczny

  ŚCIEŻKA ALGORYTMICZNA

Zdobędziesz wiedzę na temat struktur danych i algorytmów geometrycznych, służących do przeszukiwania obszarów, lokalizacji i poligonizacji obiektów czy planowania ich ruchu. Poznasz możliwości zastosowań algorytmów geometrycznych w modelowaniu rzeczywistości, symulacjach komputerowych, grafice komputerowej, robotyce oraz ogólnie w projektowaniu i tworzeniu systemów informatycznych.
- przedmiot: Algorytmy geometryczne

  ŚCIEŻKA ALGORYTMICZNA

Poznasz i zrozumiesz podstawowe mechanizmy i techniki konstruowania algorytmów grafowych. Będziesz potrafić stosować złożone grafowe struktury danych oraz rozwiązywać zadania algorytmiczne z nimi związane. Nauczysz się krytycznie oceniać prezentowane rozwiązania algorytmiczne, uzasadniać swoją ocenę oraz rozwijać proponowane rozwiązania w dyskusji grupowej.
- przedmiot: Algorytmy grafowe

  ŚCIEŻKA WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Dowiesz się, jak stosować różne techniki opisu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz ich prezentacji w formie graficznej. Nauczysz się używać podstawowych narzędzi CASE, dokumentować wymagania przy pomocy historii użytkownika, scenariuszy w różnych postaciach oraz różnych metod i typów diagramów
- przedmiot: Inżynieria wymagań i jakości

  ŚCIEŻKA WYTWARZANIA OPROGRAMOWANIA

Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowych technologii budowy współczesnych aplikacji internetowych (HTML 5, CSS3). Poznasz język ECMAScript oraz jego  wieloparadygmatową istotę. Nauczysz się samodzielnie projektować i tworzyć aplikacje WWW wykorzystując architekturę SPA oraz frameworki komponentowe.
- przedmiot: Wprowadzenie do aplikacji internetowych

  ŚCIEŻKA ALGORYTMICZNO-APLIKACYJNA

Zrozumiesz podstawy formalne transformacji grafowych podejścia algorytmicznego (Node Replacemment Grammars) oraz algebraicznego (Single- i Double-PushOut). Będziesz potrafić zastosować obie koncepcje do kontroli alokacji, wizualnego wspomagania procesów modelowania, refaktoringu czy rozpoznawania obrazów.
– przedmiot: Transformacje i algorytmy grafowe

  ŚCIEŻKA ALGORYTMICZNO-APLIKACYJNA

Zdobędziesz wiedzę na temat paradygmatu programowania deklaratywnego w logice, nauczysz się podstawowych technik i algorytmów rozwiązania problemów z ograniczeniami. Dowiesz się, jak oceniać przydatność różnych paradygmatów programowania i związanych z nimi środowisk programistycznych, zwłaszcza w zakresie programowania deklaratywnego/programowania z ograniczeniami.
– przedmiot: Programowanie z ograniczeniami

Perspektywy zawodowe

W odróżnieniu od powstałych w latach 2004-5 na kilku Wydziałach AGH kierunków Informatyka Stosowana - związanych z edukacją w zakresie zastosowań narzędzi informatycznych w różnych dziedzinach techniki - kierunek Informatyka kształci specjalistów w zakresie tworzenia nowych technologii i narzędzi informatycznych.

Zrównoważony program studiów na kierunku Informatyka zapewnia bardzo dobre podstawy teoretyczne i praktyczne, umiejętności budowy nowoczesnego oprogramowania i sprzętu.

Absolwenci naszego kierunku są szczególnie poszukiwani na rynku pracy (sprawdź najnowsze wyniki badania losów zawodowych absolwentów kierunku Informatyka, przeprowadzonego przez Centrum Karier AGH oraz dane statystyczne o zarobkach).

Wydział Informatyki posiada szereg umów z czołowymi instytucjami z branży IT, które co roku oferują studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, pomagając w kształtowaniu postawy przedsiębiorczości. W efekcie często sami pracodawcy zabiegają o pozyskanie absolwentów Informatyki do swoich zespołów.

Absolwenci kierunku Informatyka znajdują zatrudnienie w firmach z branży, tj: AvSystems, IBM Polska, Pegasystems i wiele innych.

Program na Kierunku Informatyka realizowany jest przy zachowaniu najwyższych standardów kształcenia. Świadczą o tym liczne wyróżnienia i najwyższe oceny przyznane przez Polską Komisję Akredytacyjną.